Web Design


  • 1. ความเร็ว
    ถ้าเป็นคุณเองเข้าไปในเว็บคนอื่นแล้วโหลดช้ามากหรือแม้แต่ไม่ได้ช้ามาก คุณสามารถใช้เวลาในการรอเว็บได้แค่ไหน 5 วิ 10 วิ หรือ 15 วิ แต่ที่ถูกต้องที่เว็บต่างๆ ควรทำให้ได้คือ สามารถโหลด